หน้าหลัก arrow เพื่อนเราอยู่ไหนกันบ้าง
Monday, 21 April 2014
 
 
เพื่อนเราอยู่ไหนกัน PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย สมจิต สงสาร   
Tuesday, 24 October 2006

หน้านี้จะรวบรวมบรรดาเพื่อน ๆ  ของพวกเรา ว่า ตอนนี้อยู่ท่านอยู่ที่ไหน  อาจเป็น

ที่อยู่  ที่ทำงานของเพื่อนๆ  แต่ละคน  ขอให้เพื่อน ช่วยส่ง ข้อมูลมายัง

   ด้วยนะครับ

  ข้อมูลเพื่อน ๆ  อยู่ตรงนี้ครับ 

SmileyEd14.pdfSmiley

ที่อยู่เพื่อนๆ  ed'14  (26  เมษายน 2551)

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

1

นาง สุพิน จันทร์ลอย

 150 หมู่11  ต. หลุ่งประดู่ อ. ห้วยแถลง

จ. นครราชสีมา 30240

2

นางจริยา จิตตะยโศธร

527/237 ถ. อัศวมิตร ต. หมากแข้ง อ. เมือง

จ. อุดรธานี 41000

3

นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ

163 หมู่  3  ต. กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ. อุดรธานี 41110

4

น.ส. ดารา ดีสิน

 65 หมู่ 11 ต. พันดอน อ. กุมภวาปี  จ. อุดรธานี41110

5

นางอรุณ  พิลาอุ่น

 45 หมู่  2  ต. โนนทอง อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี 41160

6

นายพูลชัย  รวมธรรม

11/13 บ้านวังบัวเหลือง ต. เพ็ญ อ. เพ็ญ

จ. อุดรธานี 41150

7

นาย หนูกร ปฐมพรรษ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎอุดรธานี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

8

นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์

 23 หมู่ 21  บ้านหนองดินดำ  ต. บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

9

นายวันชัย ศิริธีรพัฒน์

317 หมู่ 16  ต. ตะเคียน อ. ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา  30210

10

นายอนุชาติ เพ็งกลั่น

 2หมู่ 4    ต. ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

11

นาง นภาพร โพนเมืองหล้า

8 หมู่ 1  ต. พิมาน  อ. นาแก  จ.นครพนม 48130

12

นางพยอม รัตน์เวฬุ (ณัฐกุลชา สุภารี)

168 หมู่ 7    ต. หนองไผ่ อ. ธวัชบุรี  จ. ร้อยเอ็ด 45170

13

นายหาญ ดิเรกศิลป์

712หมู่10  ต. นายางกลัก อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

14

นายพรเทพ เจริญรัตน์

76 หมู่ 12  ต.แก  อ. รัตนบุรี จ.สุรินทร์

15

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์

สพท. สุโขทัย เขต 1

16

นายเอกรักษ์ สารปรัง

69หมู่ 4  ต. พันดอน  อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370

17

นาย สมจิต สงสาร

 327/6หมู่  ต. ดูน อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

18

นายบุญสม ทาสะโก

49 หมู่  8  ต. โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ. อุดรธานี 41130

19

นางปัทมา  กัมพลานนท์

49หมู่ 6  ต.โชคชัย  อ. โชคชัย อ. นครราชสีมา 30190

20

นางนภาพรรณ อ้วนพรหมมา

ถ. สำราญชายโขงใต้  ต.ศรีบุญเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000

21

นายอังกูร อ้วนพรหมมา

ถ. สำราญชายโขงใต้  ต.ศรีบุญเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000

22

ดต. สมชาย  กาลวิบูลย์

สภ. วังสามหมอ  จ.อุดรธานี

23

นางสุภมาส  ผาพรม

 175/2 ซ. ดงพัฒนา 3  ถ.บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

24

รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์

UNICEF  Thailand

25

นางสุมนา ใจเถิง

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง

 479/2 หมู่ 6 แขวงสายไหม   เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

26

นายอดุลย์ พรมวัง

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อ. พรเจริญ

จ. หนองคาย 45180

27

นายชัยยง ผาจวง

ร.ร. บ้านกุดคู สพท.นก. เขต 2

28

น.ส. มาริยา เถาอินปาก

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย อ. เมือง จ. เลย 42000

29

นายวัฒน์ชัย วะปะแก้ว

14 หมู่ 3  ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี  จ. อุดรธานี  41110

30

นางสถาพร  ศรีวงษ์ชัย

180 หมู่ 1   ต. บ้านโคก  อ. หนองนาคำ

จ.ขอนแก่น 40150

31

นายไพโรจน์ ผมงาม

243 หมู่5  ต.เขาสวนกวาง  อ. เขาสวนกวาง

  จ.ขอนแก่น

32

นายอุบล ไชยดี

212หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ต. บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย  45140

33

นายกำจรเดช  สุรเสียง

23หมู่ 12 ต.อุ่นจาน  อ. ประจักษ์ศิลปาคาม

  จ.อุดรธานี 41110

34

 วิลาวัลย์ พวงพันธ์

317หมู่ 10  ต. โคกสำราญ อ. เลิงนกทา  จ.ยโสธร35120

35

นาง ศิริเพ็ญ  บุญเชิด

107หมู่ 4  ต. หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง

 จ.ขอนแก่น 40190

36

นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

37

นางสุภาวดี กุมภิโร

สพท. หนองคาย  เขต.3  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย43140

38

นายประสิทธิชัย ประจักษ์โก

โรงเรียนบ้านดงโทน อ.ดงบัง อ.บึงโขงหลง

จ.หนองคาย 43220

39

นายสุจิต เหมวัล

59หมู่ 12 ต.ศิลา  (บ้านโนนม่วง) อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

40

นางพรรณเพ็ญ  อ่อนน้อม

โรงเรียน พันดอนวิทยา  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี41370

41สมชัย จรรยาไพบูลย์307 หม่ 8 ต. บ่ง อ.เมือง  จ. อำนาจเจริญ
42สุพล  พรมมานอก 116  หมู่ 4  ต. หนองแก่  อ. แก้งคล้อ จ. ชัยภูมิ
43

ลัดดา อะนันต์

(กัญญมน ภานุสิทธิ์กุล)

3  หมู่ 11 ต. สีดา  อ. สีดา จ.นครราชสีมา
44นารีรัตน์   รักษ์ศุภชนม์98  หมู่  8  ต.สตึก อ. สตึก จ. บุรรีรัมย์
45สุนทร  กองเพชร321 หมู่ 10  ต.วังชัย  อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น    40140
46ลิขิต  รักพรม  (คุณสัตย์)219  หมู่  3  ต.หนองหว้า  อ. ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
47เสาวกุล คล้ายนุ่น325/5     3   ต.หนองกลับ  อ. หนองบัว  จ. นครสวรรค์
48วสันต์  ศรีมงคล 284  หมู่ 1   ต.ริม   อ. ท่าวังผา  จ. น่าน
49

นเรศ พนานุสรณ์ศิลป์

จิราพร พนานุสรณ์ศิลป์

1111/116 หมู่บ้านสินกาญจน์  อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี  

 71160

 
Top!
Top!